Η Νέα ΚΑΠ σηματοδοτεί μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στον πρωτογενή τομέα της χώρας, η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,4 δις. €, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023 και έως το τέλος του 2027.

Η Νέα ΚΑΠ ουσιαστικά αποτελεί μια νέα συμφωνία για την Γεωργία και τις Αγροτικές περιοχές της Ε.Ε., η οποία έχει ως στόχο την κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη.

Στόχος της Νέας ΚΑΠ, είναι η ενσωμάτωση στην χώρα, με ισορροπημένο τρόπο, των στόχων για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία η οποία θα πραγματοποιηθεί με 2 τρόπους: τις άμεσες ενισχύσεις και τις επενδύσεις.

neakapx4

Θεματολογία της εκδήλωσης σχετικά με τη Νέα ΚΑΠ:

 • Σύγκριση της Παλιάς με την Νέα ΚΑΠ
 • Βασική εισοδηματική ενίσχυση
 • Καλές γεωργικές περιβαλλοντικές πρακτικές
 • Αιρεσιμότητα – αρότραιες
 • Αδιανεματική συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη
 • Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων γιδών και ποικιλιών
 • Eco – scheme
 • Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας
 • Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στην γεωργία
 • Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
 • Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη – Φυτική παραγωγή
 • Μέτρο Α,Β,Γ
 • Monitoring