Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία “Εβρίτικα Κελλάρια” σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στo πλαίσιo της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020” παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα “Αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων στην παραγωγή οργανικών εδαφοβελτιωτικών μέσω κομποστοποίησης – AgroWasteCompost (Τελικά Αποτελέσματα Έργου)”.

ΑgroWasteCompost4

Στόχος του έργου AgroWasteCompost είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των γεωργικών παραπροϊόντων οινοποιείων για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας οργανικού λιπάσματος, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της γονιμότητας των γεωργικών εδαφών.

ΑgroWasteCompost7

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, δοκιμάστηκαν συστήματα μικροβιακής κομποστοποίησης, σύστημα κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες και σύστημα συνδυασμού μικροβιακής κομποστοποίησης και κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες. Μεταξύ των σημαντικών αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε πως τα προϊόντα που παρήχθησαν είχαν χαμηλό ποσοστό C/N, pH μεταξύ 6.5-7.5, περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ενώ η χρήση τους στην εκβλάστηση σπόρων κριθαριού έδειξε ότι δεν είναι φυτοτοξικά.

ΑgroWasteCompost12